Nyheter

                     

Kjenner du en av disse? Hvis så, ta kontakt på 482 79 010.

 

 

 

 

Ujamn vassføring skader turismen

 

Det er med stor undring jeg leser kommentarene fra Senioringeniør Fagerås i Begnavassdraget Regulering i artikkelen i Valdres-avisa 7. august.

Han sier følgende:

«Hadde det vært en god måte å gjøre alle fornøyd hadde det blitt gjort for lenge siden. Sånn sett er det kraftproduksjon som har første prioritet, og da vil det gå ut over andre. Det er slik som det må være og er«.

Jeg vil gjerne minne Begnavassdraget Regulering (BR) på at det er først etter at den nye turbinen i Åbjøra Kraftverk kom for ca 10 år siden at reguleringen av Ølsjøen/Pardisfjorden er endret. Dette fordi rørledningen ned til kraftverket er er enn doblet i kapasitet, og man kan senke vannstanden med 1 meter i løpet av et døgn. Før dette var aldri vannstanden noen diskusjon her oppe i Tisleidalen. Vannet var fullt hele sommeren, uansett om det regnet hver dag eller ikke.

BR mener også at kraftproduksjon må gå foran annen aktivitet. Med hvilken rett hevder selskapet dette? Er det slik at aksjonærenes lommebøker er viktigere enn naturen her oppe i Tisleidalen?
Er aksjonærenes interesser viktigere enn fiske og turistnæring og jobber til flere her i dalen?
Jeg synes BR utviser en betydelig arroganse, og setter seg selv og aksjonærene i kraftindustrien over vanlige mennesker.s interesser.

Noen i BR burde lese de 111 sidene i EUs Vanndirektiv som ble godkjent av Stortinget i juni 2010.
Her heter det blant annet i Artikkel 1:

«Formålet med dette direktiv er å fastsette en ramme for vern av innlands overflatevann,
overgangsvann, kystvann og grunnvann for å

a) forebygge ytterligere forringelse og beskytte og forbedre tilstanden til vannøkosystemer
og, med hensyn til vannbehov, også jordøkosystemer og våtmarksområder som er direkte
avhengige av vannøkosystemene,

b) fremme bærekraftig bruk av vann basert på langsiktig vern av tilgjengelige vannressurser»

Her er et utdrag fra rapporten «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» laget uke 49 i 2013, rapporten er skrevet av NVE og Miljødirektoratet, så denne burde vel BR kjenne til:

Åbjøra er et svært populært vassdrag for allmennhetens utøvelse av sportsfiske. Dette gjelder særlig Tisleifjorden og
Tisleia. Liten og varierende vannføring påvirker fisk negativt. I alle magasinene er det ørretbestander av moderat til
lav tetthet, med generell god vekst og kvalitet.
Økologisk tilstand i vassdraget er vurdert fra moderat til god, med unntak av Nøra (utløp Storevatn) og nedre del av
Åbjøra som har dårlig tilstand pga manglende minstevannføring. Nedre del av Åbjøra er registrert som bekkekløft av
viktig verdi (B) med flere rødlistede arter. Det antas at reguleringene har hatt stor negativ betydning for bekkekløftmiljøet
og at naturtilstand ville gitt naturtypen nasjonal verdi. Ølsjødeltaet ligger der Tisleia renner ut i Ølsjøen og er
registrert som rikmyer av viktig verdi (B).

Jeg har ikke funnet noe sted at det står at kraftindustrien kan gjøre som de vil, snarere tvert imot.
Nedre del av elva Åbjøra er altså allerede ødelagt av kraftreguleringene. Skal også våtmarksområdene i Ølsjøen ødelegges? Vedlagte bilde viser hvordan det ser ut mot våtmarksområdet når BR har tappet ned sjøen for å tjene litt ekstra til aksjonærene.

Jeg synes det er trist at folk i ledende stillinger i BR ikke har et bredere perspektiv på sin virksomhet enn penger, og de at ikke har respekt for de verdiene som finnes i naturen.

 

Arne Hedemann
Tisleidalen

10.2.2014: Siste fra OL!!

Tisleidalen Industrier taler IOC midt imot!!

Vi har intervjuet Generaldirektøren for Tisleidalen Industrier om den brennheite saka med Marit Bjørgen:

 

Redaktøren (red): Hvordan er det mulig at dere kan stå imot selveste IOC?

Generaldirektøren (GD): Nokon må stå mot makta nårn går heilt i spinn!!! Vi bøyer oss ikkje for noen tollebokker som er i Russland og har party! C-en i IOC står nå for Cash trur jeg!

Red: Men dere kan jo ødelegge for Marit Bjørgen ved å opptre på denne måten?

GD: Mø freista ringe, men dom tok ikkje telfon. Dem satt vel å spilte Ludo med Call-girls!

Red: Du verden, så dere har altså deres på det tørre?

GD: Ja, det skal være visst, sjøl om det er komen mykje snø her iår.

Red: Hvor mye har dere sponset Marit Bjørgen med?

GD: Ho fekk pilke gratis under pilkekonkurransen te idrettslaget i 2012 på Pardisfjorden/Ølsjøen! Du ser a tydeleg på bilete neafor, det har mø og på våre heimesider

og mø tar det ikkje vekk!

Red: Men om Marit nå blir fratatt gull-medaljen?

GD: Om det skjer så ska e personlig ta me an Gerrart!!

Red: Hvordan da?

GD: Mø har våres metoda i dalen her! Mø er da jegera!

Red: Men Marit mister en medalje?

GD: Mø vil ha egen premieutdeling te Marit når ho kjem heim. Vi lager eiga gullmedaljer i dalen her! Dessa medaljene er sjeldnere enn dei i Sotsji!

Red: Fabelaktig! Vi stiller opp med fotograf og journalist nåra Marit kommer hjem!!

På telefon fra Sotsji sier Bjørgen: I Tisleidalen har de baller! Jeg kommer til Tisleidalen rett fra Sotsji, så kan vi ta flere bilder!

 

Marit under sponsa pilking i 2012.

 

 

 

 

 

En kjøretur på RV 51 til Gol

Lørdag 18 Januar kjørte jeg fra Tisleidalen til Gol kl 08.30. Det hadde snødd litt om natten ca 8–10 cm og veien var ikke brøytet. Dette medførte at jeg måtte kjøre midt i veien for ikke å spore ut i grøfta, da det var ca 10cm snø på sidene. Når jeg så møtte noen, så måtte jeg ut i løssnøen som er 10-15 cm pga at alle kjører midt i vegen.. I tillegg er det umulig å kjøre forbi, da man må ligge 100m bak forankjørende bil for å se veien i det hele tatt i snøføyka som bilen foran virvler opp. Det ristet som vanlig bra i bilen og støynivået ifølge min iphone var rundt 70 db i kupeen.
Stor var min forbauselse da jeg kom litt bortenfor Sanderstølen, plutselig ble det stillere i bilen og veien var brøytet, og det helt ned til asfalten! Dette var tilfellet helt til Gol! Støyen i kupeen sank til 60db, dette høres kanskje ikke så mye ut, men det er faktisk 8 ganger mindre støy enn 70 db.
Jeg har et forslag å komme med til de som er ansvarlig for brøytingen på Nord.Aurdals del av veien:

Enten ringe han som brøyter på Gol-sida å spørre om han kan ta hele veien til Leira, eller ringe han å spørre om han kan vekke han som brøyter på Nord-Aurdal sida, slik at veien blir brøytet samtidig.

På veien tilbake, kl 09.50, dukket det opp en brøytebil ved villmarksenteret, men han hadde ikke plogen nede. Nå er det jo 2014, og internett med www.yr.no finnes. Der kan man sjekke hvor lenge det vil snø i Tisleidalen, så den bør man kanskje sjekke istedenfor å vente til det slutter å snø.

M

Måtte bare ha med denne, selv om det ikke er i Tisleidalen.

Lørdag 24 februar ble det lagt igjen endel søppel ved Hærevatn etter det som ser ut som en kveld ved bålet. Til den nye generasjon, så kan vi nevne at appelsiner

og bananer ikke vokser i Norge. Skallet av disse produkter vil derfor heller ikke forsvinne lett fra naturen i Norge.

Appelsinskall ligger gjerne i flere år.

Avisa Valdres, Lørdag 5 mai 2012.
Pilkekonkurranse 17 mars 2012 i Tisleidalen

Våre sponsorer, Oves Sportsfiske og Elbe Normark as

Bjørnemøkk observert i Tisleidalen ved Åbjøra i september 2011. Spiste trolig på maurtus ved siden av.

Bjørnen har trolig gått 2 ganger gjennom dalen, møkk funnet andre steder også.

Den sjeldne Hærfuglen ble observert i Tisleidalen 6.9.2011 kl 14.
Fjellstaven selges nå hos Bløytjern Sag.

Priser 300-500 kr. Super for tur i fjellet. Beskytter mot slitasje i knær osv.

Individuell tilpasning. 3 års garanti.

Avisa Valdres 6.8.2011

Innlegg i Valdres 3 mai 2011

Pilkekonkurranse 12 mars 2011 i Tisleidalen
Nytt program fra Tisleidalen idrettslag.
Siste Huldrekveld 21 august kl 19, Hærevatnet, vi kommer med informasjon om eventuelt nye kvelder i 2011.